close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE RÓŻNE

 • INFORMACJE RÓŻNE

   

  Dot. zezwoleń na pobyt czasowy lub stały w Meksyku (patrz też: Wizy w Meksyku).

   

  Obywatele polscy mogą przebywać turystycznie w Meksyku bez konieczności posiadania wizy czy zezwolenia na pobyt czasowy przez 180 dni (okres ten dla obyw. Meksyku na terenie Polski to 90 dni).  Ambasada RP w Meksyku nie pośredniczy w procedurach uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy lub stały na terenie Meksyku. Zezwolenia na pobyt czasowy lub stały udzielane są przez Narodowy Instytut Migracji -INM: http://www.inm.gob.mx/ (strona posiada wersję angielskojęzyczną)

   

  I. Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Meksyku dla obcokrajowców podejmujących naukę (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie, stypendyści itp.)

   

  wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz wniosku migracyjnego (dostępny w hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej) http://www.inm.gob.mx/

  w przypadku osób nieletnich, wypełniony formularz wniosku migracyjnego powinni podpisać opiekunowie prawni,

  oryginał oraz kopie wszystkich stron paszportu,

  zaświadczenie wydane przez uczelnię, potwierdzające fakt przyjęcia obcokrajowca na studnia i zawierające informacje dot. kierunku i roku studiów oraz okresu ich trwania,

  pismo sporządzone w języku hiszpańskim podpisane przez obcokrajowca, zawierające informacje dot. roku, kierunku studiów oraz uczelni, na której zamierza podjąć naukę,

  potwierdzenie posiadania przez wnioskodawcę środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terenie Meksyku

  Przypominamy, iż dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy lub stały na terenie Meksyku, wydane przez uczelnie polskie (np. świadectwa, dyplomy, itp.) powinny zostać w Polsce poświadczone przez odpowiedniego kuratora oświaty a następnie uzyskać APOSTILLA, czyli legalizację w polskim MSZ, Al. Szucha 25 Warszawa.

   

  Przypominamy też, że o zezwolenie na pobyt czasowy w celu podjęcia nauki można wystąpić w kraju, w Konsulacie Meksyku w Warszawie.

   

  Dane osobowe, figurujące w ww. dokumentach (dot. także odpisów aktów stanu cywilnego) powinny być zgodne z danymi zawartymi w dokumencie paszportowym.

   

   

  II. Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla obcokrajowców, których przyjazd i pobyt na terenie Meksyku związany był z turystyką:

   

  wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz wniosku migracyjnego (dostępny w hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej) http://www.inm.gob.mx/

  w przypadku osób nieletnich wypełniony formularz wniosku migracyjnego powinni podpisać prawni opiekunowie,

  przedstawić oryginał (do wglądu) oraz kopie wszystkich stron paszportu,

  przedstawić wniosek sporządzony w języku hiszpańskim, własnoręcznie podpisany przez zainteresowanego, skierowany do Narodowego Instytutu Migracji, zawierający informację nt. charakteru, miejsca i czasu pobytu na terenie Meksyku,

  oświadczenie, sporządzone i własnoręcznie podpisane przez osobę, która ponosić będzie finansową odpowiedzialność za pokrycie kosztów pobytu i wyjazdu obcokrajowca z Meksyku,

  potwierdzenie posiadania przez wnioskodawcę środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terenie Meksyku

  III. Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Meksyku dla obcokrajowców podejmujących pracę (dot. wszelkiego typu działalności zarobkowej).

   

  wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz wniosku migracyjnego (dostępny w hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej) http://www.inm.gob.mx/

  oryginał oraz kopie wszystkich stron paszportu,

  pismo pracodawcy, zawierające informacje dot. stanowiska i charakteru pracy, jaką wykonywać będzie obcokrajowiec, wysokości wynagrodzenia, miejsca jej wykonywania oraz przybliżonego czasu trwania okresu zatrudnienia na terenie Meksyku,

  w przypadku kiedy obcokrajowiec zatrudniony będzie w prywatnym podmiocie gospodarczym, do wniosku załączyć należy oryginał (do wglądu) oraz kopie dokumentów, stwierdzających status prawny przedsiębiorstwa (wypis z rejestru firm, akt notarialny, ostatnie zeznanie podatkowe itp.)

  IV. Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Meksyku dla obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą (dot. inwestorów, przedstawicieli podmiotów gospodarczych zarejestrowanych poza granicami Meksyku, osób prowadzących działalność handlową w obrocie międzynarodowym).

   

  Uwaga: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obcokrajowcy prowadzący działalność gospodarczą mogą przebywać na terenie Meksyku do 180 dni bez konieczności posiadania wizy.

  Jeżeli planowany pobyt w Meksyku przekracza 180 dni należy uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.

   

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej typu realizacja i nadzór inwestycji bezpośrednich na terenie

  Meksyku, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, należy spełnić następujące warunki:

   

  wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz wniosku migracyjnego (dostępny w hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej) http://www.inm.gob.mx/

  oryginał (do wglądu) oraz kopie wszystkich stron ważnego paszportu,

  przedstawić sporządzone w języku hiszpańskim pismo od firmy bądź instytucji, będącej partnerem gospodarczym na terenie Meksyku, w którym wskazany będzie cel, czas i miejsce pobytu obcokrajowca oraz zawierać będzie informację o źródłach jego utrzymania,

  w przypadku, kiedy obcokrajowiec współpracować będzie z prywatnym podmiotem gospodarczym do wniosku załączyć należy oryginał (do wglądu) oraz kopie dokumentów, stwierdzających status prawny przedsiębiorstwa (wypis z rejestru firm, akt notarialny, ostatnie zeznanie podatkowe itp.)

  przedstawić zaświadczenie, wydane przez meksykański Narodowy Rejestr Inwestorów lub dokument, sporządzony w języku hiszpańskim, potwierdzający fakt, iż wartość inwestycji przekracza kwotę 26 tys. minimalnych, dziennych stawek wynagrodzenia, obowiązującą aktualnie dla Okręgu Federalnego (DF)

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze przedstawiciela handlowego, celem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy należy spełnić następujące warunki:

   

  wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz wniosku migracyjnego (dostępny w hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej) http://www.inm.gob.mx/

  dostarczyć oryginał (do wglądu) oraz kopie wszystkich stron ważnego paszportu,

  przedstawić zaświadczenie (dopuszczalna jest także kopia umowy między zagranicznym a meksykańskim podmiotem gospodarczym), sporządzone w języku hiszpańskim, wydane przez podmiot gospodarczy, którego przedstawicielem będzie obcokrajowiec, ubiegający się o udzielnie zezwolenia (zarówno zaświadczenie jak i umowa powinny zawierać informację o miejscu lub miejscach prowadzenia działalności handlowej na terenie Meksyku),

  udokumentować fakt posiadania środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terenie Meksyku (równowartość 500 minimalnych dziennych stawek wynagrodzenia, obowiązujących aktualnie dla Okręgu Federalnego (DF),

  w przypadku kiedy obcokrajowiec zatrudniony będzie w prywatnym podmiocie gospodarczym, do wniosku załączyć należy oryginał (do wglądu) oraz kopie dokumentów, stwierdzających status prawny przedsiębiorstwa (wypis z rejestru firm, akt notarialny, ostatnie zeznanie podatkowe itp.

  V. Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin obcokrajowców, posiadających statut rezydenta na terenie Meksyku         

   

  wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz wniosku migracyjnego (dostępny w hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej) http://www.inm.gob.mx/

  oryginał (do wglądu) oraz kopie wszystkich stron ważnego paszportu,

  pisemny wniosek rezydenta, skierowany do Narodowego Instytutu Migracji o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny.

  przetłumaczony na język hiszpański i zalegalizowany (apostille) odpis aktu urodzenia lub ślubu, potwierdzający fakt pokrewieństwa lub pozostawanie w związku małżeńskim między rezydentem a osobą ubiegającą się o uzyskanie pozwolenia,

  kopia zezwolenia na pobyt na terenie Meksyku obcokrajowca -rezydenta (tzw. FM3 lub FM2),

  udokumentowany fakt posiadania przez obcokrajowca - rezydenta środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu członka rodziny na terenie Meksyku.

   

  Informujemy uprzejmie, że Wydział Konsularny w Meksyku przyjmuje interesantów w poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach 10-15. Zalecane jest uprzednie uzgodnienie telefoniczne terminu spotkania.

  Informujemy też uprzejmie o możliwości elektronicznego zgłoszenia sprawy, poprzez stronę www.e-konsulat.gov.pl

   

   

  INNE

   

   

  Huragany

  Sezon huraganów na Atlantyku ma miejsce od pocz. czerwca do końca listopada, zazwyczaj z największym nasileniem od końca sierpnia do końca września. Statystyczny szczyt nasilenia sezonu przypada na dzień 10 września. Zagrożone są rejony Zatoki Meksykańskiej.

  Polecamy strony:

  http://www.weather.com/ (j. angielski)

  www.ask.com/bar?q=when+is+hurricane+season&page=1&qsrc=121&ab=3&u=http%3A%2F%2Fwww.met.fsu.edu%2Fexplores%2Ftropical.html (j. angielski)

  http://tropical.atmos.colostate.edu/ (j. angielski)

  http://www.huracanesyucatan.com/ (j. hiszpański)

  Na miejscu w Meksyku działa całodobowo tel. 066 z informacjami m.in. o zagrożeniach pogodowych.

   

  Ubezpieczenia

  Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego. Z ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązkowe jest OC. Zaleca się jednak ubezpieczenie od kosztów leczenia i innych (wypadki) w międzynarodowym towarzystwie ubezpieczeniowym z przedstawicielstwem w USA lub Meksyku, ponieważ osoby hospitalizowane nie są wypisywane ze szpitala przed uregulowaniem wszelkich należności za leczenie, a szpitale moga nawet odmówić przyjęcia z powodów finansowych.

   

  Dla kierowców

  Kierowcy powinni mieć międzynarodowe prawo jazdy, mimo że samochody są często wypożyczane nawet po okazaniu polskiego prawa jazdy. Jednak w razie wypadku, zwłaszcza z udziałem innych pojazdów meksykańskich, posiadanie tylko polskiego prawa jazdy może być problemem.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: