close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

  TABELE OPŁAT KONSULARNYCH

  (Tabela TOP obowiązuje od 01-05-2013)

   

   

  Poz. Rodzaj czynności Opłata w USD Uwagi
  1. MAŁY RUCH GRANICZNY  
  3.04 PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEKROCZENIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO    
  2. SPRAWY MAJĄTKOWE  
  8.01 ZAINKASOWANIE I PRZEKAZANIE DO KRAJU NALEŻNOŚCI UZYSKANYCH Z TYTUŁU ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH LUB PRAW DO SPADKU 5%  
  8.02 LIKWIDACJA SPADKU, PROWADZENIE SPRAWY MAJĄTKOWEJ LUB SPRZEDAŻ MAJĄTKU PRZEZ KONSULA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA, Z ZAANGAŻOWANIEM PRZEZ NIEGO MIEJSCOWEGO ADWOKATA 8%  
  8.03 LIKWIDACJA SPADKU, PROWADZENIE SPRAWY MAJĄTKOWEJ LUB SPRZEDAŻ MAJĄTKU PRZEZ KONSULA NA PODSTAWIE UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA, BEZ ZAANGAŻOWANIA PRZEZ NIEGO MIEJSCOWEGO ADWOKATA 15%  
  10.02 WYDOBYCIE ZA GRANICĄ I PRZESŁANIE DO KRAJU DOKUMENTU (Z WYJĄTKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH), WRAZ Z JEGO EWENTUALNĄ LEGALIZACJĄ, NA WNIOSEK OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH NADESŁANY Z KRAJU NA ADRES URZĘDU KONSULARNEGO 40.00  
  10.03 DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU UWAGA: POBIERA SIĘ NIEZALEŻNIE OD OPŁATY ZA WYKONYWANĄ CZYNNOŚĆ KONSULARNĄ ORAZ ZWROTU PONIESIONYCH WYDATKÓW 119.00  
  10.04 DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM 40.00  
  3. SPRAWY OBYWATELSKIE  
  2.01 PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM POSTANOWIENIA O NADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO 368.00  
  2.02 PRZYJĘCIE I OPRACOWANIE WNIOSKU O PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI O PRZYWRÓCENIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO 41.00  
  2.03 PRZYJĘCIE I OPRACOWANIE WNIOSKU O STWIERDZENIE PRZEZ WOJEWODĘ POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI W TEJ SPRAWIE 82.00  
  2.04 PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM POSTANOWIENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO 368.00  
  2.05 PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA W TRYBIE ART. 9 UST. 2 USTAWY Z DNIA 2 KWIETNIA 2009 R. O OBYWATELSTWIE POLSKIM (DZ. U. Z 2011 R. NR 0 POZ. 161)    
  2.06 WYKONANIE INNYCH CZYNNOŚCI Z ZAKRESU OBYWATELSTWA POLSKIEGO    
  7.06 WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO 31.00  
  10.03 DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU UWAGA: POBIERA SIĘ NIEZALEŻNIE OD OPŁATY ZA WYKONYWANĄ CZYNNOŚĆ KONSULARNĄ ORAZ ZWROTU PONIESIONYCH WYDATKÓW    
  10.04 DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM    
  10.06 PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O NADANIE NUMERU PESEL WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI    
  4. SPRAWY PASZPORTOWE  
  1.01 WYDANIE PASZPORTU 113.00  
  1.02 WYDANIE PASZPORTU MAŁOLETNIEMU DO 13 ROKU ŻYCIA 36.00  
  1.03 WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO NA CZAS OCZEKIWANIA NA DORĘCZENIE PASZPORTU SPORZĄDZONEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA OSOBY, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 70 ROKU ŻYCIA 16.00  
  1.04 WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO W INNYCH SYTUACJACH DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18, A NIE UKOŃCZYŁA 70 LAT    
  1.05 WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO W INNYCH SYTUACJACH DLA MAŁOLETNIEGO 31.00  
  1.06 WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 70 LAT 0.00  
  1.07 WYDANIE NOWEGO PASZPORTU PRZED UPŁYWEM TERMINU WAŻNOŚCI DOTYCHCZAS POSIADANEGO PASZPORTU, JEŻELI PASZPORT ZOSTAŁ UTRACONY LUB ZNISZCZONY Z PRZYCZYN ZAWINIONYCH PRZEZ JEGO POSIADACZA 337.00  
  1.08 WYDANIE MAŁOLETNIEMU DO 13. ROKU ŻYCIA NOWEGO PASZPORTU PRZED UPŁYWEM TERMINU WAŻNOŚCI DOTYCHCZAS POSIADANEGO PASZPORTU, JEŻELI PASZPORT ZOSTAŁ UTRACONY LUB ZNISZCZONY Z PRZYCZYN ZAWINIONYCH PRZEZ OPIEKUNA OSOBY MAŁOLETNIEJ 215.00  
  10.03 DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU UWAGA: POBIERA SIĘ NIEZALEŻNIE OD OPŁATY ZA WYKONYWANĄ CZYNNOŚĆ KONSULARNĄ ORAZ ZWROTU PONIESIONYCH WYDATKÓW    
  10.04 DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM    
  10.06 PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O NADANIE NUMERU PESEL WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI    
  5. SPRAWY PRAWNE  
  4.01 PRZYJĘCIE I OPRACOWANIE WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI O UDZIELENIU PRZEZ WOJEWODĘ ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY    
  4.02 DORĘCZENIE DECYZJI O UDZIELENIU PRZEZ WOJEWODĘ ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY    
  4.03 WYDANIE TYMCZASOWEGO POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA    
  4.04 WYDANIE TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY, OKREŚLONEGO W DECYZJI RADY Z DNIA 25 CZERWCA 1996 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY (96/409/WPZIB) (DZ.U. L 168 Z 6.7.1996 R., STR. 4 – 11)    
  5.01 UZYSKANIE I DORĘCZENIE INFORMACJI O OSOBIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO    
  5.02 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZYWÓZ BRONI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LUB PRZEWÓZ BRONI W TRANZYCIE 62.00  
  5.03 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWIEZIENIE ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH 51.00  
  5.04 WYDANIE INNEGO ZAŚWIADCZENIA NIŻ OKREŚLONE W POZYCJACH 5.01-5.03 TARYFY OPŁAT KONSULARNYCH 31.00  
  6.01 LEGALIZACJA DOKUMENTU 31.00  
  6.02 UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTU    
  6.03 LEGALIZACJA I UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTU (LEGALIZACJA PEŁNA)    
  6.04 SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK OBCY LUB Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI – ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ STRONĘ TŁUMACZENIA 92.00  
  6.05 SPRAWDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK OBCY LUB Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI – ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ STRONĘ TŁUMACZENIA 31.00  
  6.06 SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK OBCY LUB Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI DOKUMENTÓW STANU CYWILNEGO LUB INNYCH DOKUMENTÓW O TREŚCIACH POWTARZALNYCH 31.00  
  6.07 SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU, WYPISU, WYCIĄGU LUB FOTOKOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM LUB UWIERZYTELNIONYM ODPISEM TEGO DOKUMENTU 62.00  
  6.08 POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU, WYPISU, WYCIĄGU LUB FOTOKOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM LUB UWIERZYTELNIONYM ODPISEM TEGO DOKUMENTU 31.00  
  6.09 POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU LUB ZNAKU RĘCZNEGO 31.00  
  6.10 POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU, W TYM FAKTURY, RACHUNKU LUB ŚWIADECTWA POCHODZENIA    
  6.11 SPORZĄDZENIE AKTU NOTARIALNEGO 204.00  
  6.12 WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ 31.00  
  6.13 POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO EPUAP 0.00  
  7.01 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA PRZED KONSULEM, ZORGANIZOWANIE UROCZYSTOŚCI W URZĘDZIE KONSULARNYM, PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ O WSTĄPIENIU W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ORAZ OŚWIADCZEŃ W SPRAWIE NAZWISKA MAŁŻONKÓW I ICH DZIECI, SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z PRZYJĘCIA PRZEDMIOTOWYCH OŚWIADCZEŃ, PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU ORAZ DORĘCZENIE ODPISU AKTU MAŁŻEŃSTWA 510.00  
  7.02 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WPISANIEM ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO ORAZ DORĘCZENIE ODPISU POLSKIEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO NA TEJ PODSTAWIE 51.00  
  7.03 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA 51.00  
  7.04 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WYDANIEM PRZEZ KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ WRAZ Z DORĘCZENIEM PRZEDMIOTOWEGO ZAŚWIADCZENIA 51.00  
  7.05 PRZEPROWADZENIE PROCEDURY UZNANIA OJCOSTWA I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU STANU CYWILNEGO 51.00  
  7.06 WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO 31.00  
  7.07 PRZYJĘCIE WNIOSKU O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA I PRZEKAZANIE GO DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU 51.00  
  9.01 WYSTAWIENIE LUB PRZEDŁUŻENIE TYMCZASOWEGO ŚWIADECTWA PRZYNALEŻNOŚCI STATKU (ŚWIADECTWO O BANDERZE) 245.00  
  9.02 LEGALIZACJA UMOWY O PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI STATKU    
  9.03 SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU WYPADKU MORSKIEGO LUB WYPADKU W ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ    
  9.04 PRZYJĘCIE OD KAPITANA STATKU PROTESTU MORSKIEGO    
  9.05 WYSTAWIENIE, PRZEDŁUŻENIE LUB UZUPEŁNIENIE KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ 51.00  
  9.06 WYSTAWIENIE LUB PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA STATKU 204.00  
  9.07 WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU ŻEGLUGI MORSKIEJ LUB ŚRÓDLĄDOWEJ 41.00  
  10.01 DORĘCZENIE DOKUMENTU PRZEKAZANEGO PRZEZ ORGAN KRAJOWY NA WNIOSEK OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ ZA GRANICĄ 31.00  
  10.02 WYDOBYCIE ZA GRANICĄ I PRZESŁANIE DO KRAJU DOKUMENTU (Z WYJĄTKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH), WRAZ Z JEGO EWENTUALNĄ LEGALIZACJĄ, NA WNIOSEK OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH NADESŁANY Z KRAJU NA ADRES URZĘDU KONSULARNEGO    
  10.03 DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU UWAGA: POBIERA SIĘ NIEZALEŻNIE OD OPŁATY ZA WYKONYWANĄ CZYNNOŚĆ KONSULARNĄ ORAZ ZWROTU PONIESIONYCH WYDATKÓW    
  10.04 DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM    
  10.05 PRZEKAZANIE KORESPONDENCJI DO KRAJU DROGĄ URZĘDOWĄ 21.00  
  10.06 PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O NADANIE NUMERU PESEL WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI    
  10.07 PRZYJĘCIE I PRZEKAZANIE DO WŁAŚCIWEGO ORGANU W KRAJU WNIOSKU O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 51.00  
  10.08 PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE KARTY POLAKA 0.00  
  6. SPRAWY WIZOWE  
  0.01 PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY SCHENGEN 62.00  
  0.00 BIAŁORUŚ, BIAŁORUŚ, BIAŁORUŚ, BIAŁORUŚ, BIAŁORUŚ, BIAŁORUŚ, MOŁDOWA, MOŁDOWA, MOŁDOWA, MOŁDOWA, MOŁDOWA, MOŁDOWA, ŚWIAT, ŚWIAT, ŚWIAT, ŚWIAT, ŚWIAT, ŚWIAT, UKRAINA, UKRAINA, UKRAINA, UKRAINA, UKRAINA, UKRAINA, UMOWA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, UMOWA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, UMOWA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, UMOWA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, UMOWA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, UMOWA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
  62.00 BIAŁORUŚ, ŚWIAT
  36.00 MOŁDOWA, UKRAINA, UMOWA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
  0.80 WIZY SCHENGEN - TRYB PILNY (ROSJA; UKRAINA) 72.00  
  0.81 WIZY SCHENGEN - TRYB SPECJALNY (DZIECI 6-12) 36.00  
  3.01 PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ 62.00  
  21.00 BIAŁORUŚ
  0.00 BIAŁORUŚ, BIAŁORUŚ, BIAŁORUŚ, BIAŁORUŚ, BIAŁORUŚ, BIAŁORUŚ, BIAŁORUŚ (OBSZAR BIAŁORUSI), BIAŁORUŚ (OBSZAR BIAŁORUSI), BIAŁORUŚ (OBSZAR BIAŁORUSI), BIAŁORUŚ (OBSZAR BIAŁORUSI), BIAŁORUŚ (OBSZAR BIAŁORUSI), BIAŁORUŚ (OBSZAR BIAŁORUSI), BIAŁORUŚ (OBSZAR BIAŁORUSI), MOŁDOWA, MOŁDOWA, MOŁDOWA, MOŁDOWA, MOŁDOWA, MOŁDOWA, MOŁDOWA, ŚWIAT, ŚWIAT, ŚWIAT, ŚWIAT, ŚWIAT, ŚWIAT, UKRAINA, UKRAINA, UKRAINA, UKRAINA, UKRAINA, UKRAINA, UKRAINA
  62.00 ŚWIAT
  3.02 PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ 62.00  
  3.03 PRZYJĘCIE ODWOŁANIA OD DECYZJI O ODMOWIE WYDANIA WIZY DLA CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ W ROZUMIENIU ART. 2 PKT 4 W ZWIĄZKU Z PKT 3 USTAWY Z DNIA 14 LIPCA 2006 ROKU O WJEŹDZIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POBYCIE I WYJEŹDZIE Z TEGO TERYTORIUM OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN (DZ. U. Z NR 144, POZ. 1043, Z PÓŹN. ZM.). 0.00  
  10.04 DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM  

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: