close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ROZPORZĄDZENIA

 •  

  Sekcja Konsularna Ambasady RP w Meksyku na polecenie Sadu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty , Sygn.akt .I Ns 389/09/N publikuje ogłoszenie z którego treścią można się zapoznać w celu zgłoszenia i udokumentowania swoich praw.

  Poniżej tekst ogłoszenia w języku polskim i hiszpańskim.

   

  Ważne przepisy 

   

  Kodeks Postępowania Administracyjnego - ustawa z 14 czerwca 1960r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r., o Wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

  Ustawa z 13 czerwca 2003 r., o Cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zmianami)

  Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o Obywatelstwie polskim (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 28, poz. 353)

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szk. Wyższego z 12 października 2006 r., w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z dnia 19 października 2006 r.)

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szk. Wyższego, w  sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania (Dz. Ustaw z 2006 r. Nr 240, poz. 1743)

  Rozporządzenie WE nr 1889/2005, wprowadzające obowiązek zgłaszania przez osoby wjeżdżające  na/ z terytorium  Unii Europejskiej  środków pieniężnych w kwocie równej 10.000 EUR lub powyżej.  Strona KE  

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: