close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZALECENIA

 • Informujemy, że jest zalecane  wcześniejsze zarezerwowanie wizyty konsularnej przez stronę https://secure.e-konsulat.gov.pl, gdzie należy podać rodzaj sprawy, dzień i godzinę. 

   

  Od 1 stycznia 2009 roku do właściwości terytorialnych Ambasady RP w Meksyku należą sprawy dotyczące Belize, Gwatemali, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui i Salwadoru. Dotyczy to także spraw z zakresu czynności konsularnych.    

  Informujemy uprzejmie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił, w formie elektronicznej, możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi na stronie internetowej http://www.e-inspektorat.zus.pl/ , w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej. Usługa umożliwia osobom zamieszkałym w Polsce, jak i za granicą wysłanie zapytania celem uzyskania informacji dotyczących zasad nabywania prawa do emerytury lub renty, obliczania wysokości świadczeń osobom, które posiadają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, jak również na temat zasad wypłaty (w tym transferu nabytych świadczeń za granicę do państwa zamieszkania).

   

  Skorzystać z serwisu może osoba, która dokona rejestracji profilu lub w przypadku uprzedniej rejestracji po zalogowaniu się do serwisu. Odpowiedź na pytanie skierowane do ZUS, osoba zainteresowana otrzymuje na wskazany w profilu adres poczty elektronicznej. Aby zadać pytanie należy wskazać państwo ostatniego zatrudnienia (ubezpieczenia) poza granicami Polski spośród listy państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państw, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym. Wykaz jednostek ZUS, które są właściwe w stosunku do osób posiadających okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w danym państwie członkowskim UE/EOG/Szwajcarii, lub w państwie umownym umożliwia prawidłowe skierowanie zapytania przez osobę zainteresowaną do właściwej jednostki ZUS.

  Usługa umożliwia również zadanie pytania do wybranej jednostki ZUS, która zajmuje się rozpatrywaniem złożonego wcześniej wniosku, w celu uzyskania informacji na jakim etapie jest sprawa oraz dodatkowych informacji w sprawie.

   


  WARTO WIEDZIEĆ

   

  I. Jakie sprawy można załatwić w Konsulacie?

   

  • uzyskać paszport personalizowany centralnie (z 10-letnim okresem ważności) oraz paszport tymczasowy (z okresem ważności wg decyzji konsula, maksymalnie do 365 dni) w przypadkach utraty dokumentu paszportowego lub na czas oczekiwania na paszport 10-letni,
  • wszcząć procedurę o stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
  • wszcząć procedurę o nadanie lub zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
  • uzyskać z Polski odpis polskich dokumentów stanu cywilnego i inne zaświadczenia,
  • wszcząć procedurę o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie Polski,
  • poświadczyć własnoręczność podpisu,
  • sporządzić i poświadczyć wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów,
  • złożyć oświadczenie,
  • poświadczyć tłumaczenia dokumentów z języka polskiego na hiszpański lub angielski lub z języka hiszpańskiego/angielskiego na polski,
  • zawrzeć związek małżeński (wyłącznie kiedy obie osoby są obywatelami polskimi),
  • uzyskać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
  • wszcząć procedurę zgłoszenia do urzędu stanu cywilnego w Polsce faktu urodzenia, zgonu lub zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  • złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka (wyłącznie w przypadku kiedy rodzice są obywatelami polskimi),
  • uzyskać zaświadczenie o pobycie przez co najmniej 12 miesięcy poza obszarem Unii Europejskiej, niezbędne do uzyskania zwolnienia od cła i innych opłat dla osób powracających do Polski na pobyt stały,
  • wszcząć procedurę o nadanie numeru PESEL,
  • obcokrajowcy mogą uzyskać tzw. wizę krajową oraz tzw. wizę jednolitą Schengen
  • pośrednictwo w nawiązaniu kontaktu z rodziną lub znajomymi w Polsce (wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, np. utraty pieniędzy),
  • w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, można w Ambasadzie otrzymać kwotę jaka uprzednio została wpłacona na konto Ministerstwa SZ w Warszawie przez rodzinę lub znajomych w kraju,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach można uzyskać niezbędną na powrót do Polski pomoc finansową, o ile otrzymujący pomoc zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie do kraju,
  • pomoc w przypadkach zatrzymania, aresztowania lub odbywania kary (poinformowanie rodziny w kraju, uzyskanie informacji o powodach zatrzymania i wysokości sankcji karnej za popełnione przestępstwo, uzyskanie informacji o możliwości ew. zwolnienia lub złagodzenia kary, dostarczenie listy adwokatów),
  • pomoc w sytuacjach wyjątkowych np. klęsk żywiołowych lub konfliktów zbrojnych,
  • w przypadku, gdy stałeś się ofiarą przestępstwa możesz uzyskać pomoc w kontaktach z policją lub organami prokuratury,

  UWAGA: Szczegółowy wykaz czynności prowadzonych przez Konsula znajdziesz w treści Ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach Konsulów RP - dostępnej na www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1823.htm

   

  UWAGA: Informacje dotyczące wjazdu, pobytu i wyjazdu obcokrajowców z Meksyku znajdziesz na stronie internetowej meks. Narodowego Instytutu ds. Migracji http://www.inm.gob.mx/

   

  II. W jakich sprawach NIE uzyskasz pomocy w Konsulacie?

   

  • pomocy finansowej w celu uregulowania jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak uiszczanie długów, grzywien, mandatów, kosztów postę­powania sądowego, kosztów zakwaterowania, podróży itp.,
  • w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskanie zakwaterowania,
  • pomocy w charakterze adwokata,
  • w angażowaniu pełnomocnika dla osoby zainteresowanej,
  • w uzyskaniu meksykańskiego prawa jazdy,
  • w uzyskaniu zniżki za usługi turystyczne i inne (konsulaty nie świadczą usług które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe),
  • przy rozstrzyganiu konfliktów, dotyczących niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron, wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych, etc.)
  • nie uzyskasz apostili - poświadczenia dokumentów wystawionych przez urzędy w Polsce, przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą, 
  • nie uzyskasz poświadczenia dokumentów wystawionych przez urzędy w Meksyku,
  • w sprawach dotyczących przeniesienia tytułu własności nieruchomości,
  • nie zawrzesz związku małżeńskiego kiedy jedna z osób jest obcokrajowcem,
  • nie złożysz oświadczenia o uznaniu dziecka w sytuacji, kiedy jeden z rodziców jest obcokrajowcem,
  • nie uzyskasz zaproszenia dla obcokrajowca, umożliwiającego jego wjazd i pobyt czasowy na terenie Polski,
  • nie uzyskasz zgody na przedłużenie pobytu na terenie Meksyku poza okres wskazany na meksykańskim formularzu migracyjnym,
  • nie uzyskasz zgody na zmianę statusu obcokrajowca (np. pozwolenia na wykonywanie pracy),
  • nie sporządzisz aktu notarialnego.

  III. Informacje praktyczne:

   

  I . Sprawy paszportowe.

   

  Urząd konsularny przyjmuje wnioski o wydanie dwóch rodzajów dokumentów paszportowych, tj. tzw. paszportów personalizowanych centralnie z okresem ważności 10 lub 5 lat oraz paszporty tymczasowe z okresem ważności do roku. Konsulat wydaje na miejscu paszporty tymczasowe, natomiast wnioski o wydanie paszportów 10-letnich przesyła do Polski.

   

  II. Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)

   

  Numer PESEL (11 - cyfrowy) jest niezbędny do wydania paszportu z terminem ważności 10/5 lat. Obywatele polscy zamieszkali na stałe na terenie Meksyku, którzy nie posiadają numeru PESEL, powinni zwrócić się do urzędu konsularnego o wszczęcie procedury jego nadania.

   

  • Podstawą nadania numeru PESEL jest aktualny, polski odpis aktu urodzenia (dopuszczalna jest kopia dokumentu).
  • W przypadku osób które wstąpiły w związek małżeński, do nadania numeru PESEL niezbędny jest odpis skrócony aktu małżeństwa, z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
  • Numer PESEL nadaje Ministerstwo SWiA w Warszawie.
  • Urząd Konsularny na podstawie danych zawartych w polskim odpisie aktu urodzenia zainteresowanego, sporządza wniosek, który przesyła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
  • W przypadku kiedy obywatel polski składa wniosek o wydanie paszportu 10-letniego i nie posiada numeru PESEL, procedura nadania numeru jest bezpłatna.
  • Numer PESEL można nadać także obcokrajowcowi.

  III. Umiejscowienie (wpisanie) aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.

   

  Obywatele polscy zamieszkali poza granicami kraju powinni pamiętać o konieczności umiejscowienia (wpisania - zarejestrowania) zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego. Posiadanie odpisu skróconego aktu urodzenia, a w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński także odpisu skróconego aktu małżeństwa (z adnotacją o aktualnie noszonym nazwisku) jest niezbędne do nadania numeru PESEL (jest między innymi warunkiem do wydania paszportu 10-letniego).

   

  • Umiejscowieniu (wpisaniu) podlegają: akty urodzenia, akty małżeństwa oraz akty zgonu.
  • Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia może być złożony: osobiście ( w odpowiednim Urzędzie Stanu Cywilnego), za pośrednictwem osoby upoważnionej oraz za pośrednictwem Konsula.
  • Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego, kierowany do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego musi być podpisany przez wnioskodawcę.
  • W przypadku odpisów aktów urodzenia osób nieletnich wniosek podpisują obydwoje rodziców dziecka lub opiekun prawny.
  • Umiejscowienia aktów stanu cywilnego, sporządzonych za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w Polsce. Jeżeli osoba wnioskująca o dokonanie czynności nie ma stałego adresu zamieszkania w Polsce, wniosek należy kierować do urzędu stanu cywilnego, właściwego dla ostatniego miejsca zameldowania. W przypadku osób, które nigdy nie posiadały miejsca zameldowania w polsce urzędem własciwym jest USC Warszawa Śródmieście.
  • Do wniosku o wpisanie aktu stanu cywilnego, sporządzonego za granicą należy dołączyć oryginał tego dokumentu wraz z APOSTILLE oraz tłumaczenie, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia inne niż sporządzone przez tłumacza przysięgłego podlegają sprawdzeniu i poświadczeniu przez Konsula, za co pobierana jest opłata konsularna.
  • Czas trwania procedury umiejscowienia (wpisania) zagranicznego aktu stanu cywilnego (w przypadku składania wniosku za pośrednictwem Konsulatu) to ok. 3 miesiące.

  IV. Procedura stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

   

  Osoby pochodzenia polskiego, które nigdy nie posiadały polskiego paszportu lub nie wnioskowały o wydanie nowego polskiego paszportu w okresie ostatnich kilkunastu lat, mogą złożyć wniosek o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. W uzasadnionych przypadkach, organ paszportowy może zażądać od osoby wnioskującej o wydanie paszportu przedstawienia dokumentu, poświadczającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

   

  • Decyzję w sprawie uznania za obywatela polskiego (poświadczenie obywatelstwa) podejmuje właściwy wojewoda (urząd konsularny jedynie pośredniczy w tej procedurze).
  • W przypadku braku stałego miejsca zamieszkania w Polsce, wniosek o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego należy kierować do Wojewody Mazowieckiego.
  • Wniosek musi być podpisany przez osobę zainteresowaną uzyskaniem decyzji w sprawie posiadania obywatelstwa polskiego (w przypadku, kiedy wnioskodawca jest osobą nieletnią wniosek podpisuje jeden z rodziców).
  • Do wniosku należy załączyć: datowany i podpisany życiorys (powinien zawierać informacje dot. daty urodzenia i miejsca zamieszkania, rodziców, o ew. miejscach zamieszkania w Polsce, datę nabycia obywatelstwa obcego, o występowaniu o zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce, służbie wojskowej oraz przebiegu pracy zawodowej), dokument stwierdzający nabycie obywatelstwa obcego, aktualny dokument tożsamości.
  • Wnioskując o wydanie decyzji w sprawie posiadania obywatelstwa polskiego należy dołączyć wszelkie posiadane dokumenty, mogące świadczyć o posiadaniu obywatelstwa polskiego (przez wnioskodawcę lub jego rodziców), np. odpisy aktów stanu cywilnego, dokumenty tożsamości, książeczki wojskowe, zaświadczenia itp.
  • Podstawą do podjęcia decyzji, stwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego są dokumenty wydane przez odpowiednie władze polskie (dokumenty zagraniczne nie są wystarczające do podjęcia decyzji).
  • Wszystkie dokumenty zagraniczne (np. odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia itp.) dołączone do wniosku muszą posiadać APOSTILLE oraz być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia inne niż sporządzone przez tłumacza przysięgłego podlegają sprawdzeniu i poświadczeniu przez Konsula, za co pobierana jest opłata konsularna.
  • Procedura poświadczenia obywatelstwa polskiego trwa ok. 6 miesięcy.

   

  Istotne zalecenia ogólne (patrz tez: Informacje konsularne)

   

  Niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, pojawiające się, na równi z istniejącymi, nowe ogniska zapalne i konflikty oraz wciąż aktualne zagrożenie aktami terrorystycznymi - wszystko to przemawia za przemyślanym i ostrożnym planowaniem podróży turystycznych. Przy podejmowaniu tych decyzji należy również uwzględniać zagrożenia związane z epidemiami chorób zakaźnych oraz kataklizmami występującymi na niektórych obszarach (w Meksyku trzęsienia ziemi i huragany). Wszelkie tego typu wydarzenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ambasada monitorują, publikując stosowne komunikaty i przestrzegając przed podróżowaniem w zagrożone rejony. Na stronie internetowej MSZ (www.msz.gov.pl) znajduje się elektroniczna wersja publikacji "Polak za granicą", w której stale aktualizowane są informacje dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym.

   

  Podczas podróży za granicę należy przestrzegać porządku prawnego i zwyczajów kraju pobytu, w pełni respektując prawo gospodarzy do wymagania stosownego zachowania od cudzoziemców odwiedzających ich kraj.

   

  Zaleca się przed wyjazdem z Polski:

   

  • zapoznać się z warunkami istniejącymi w krajach, które pragniemy odwiedzić (unikanie regionów objętych działaniami zbrojnymi, zamieszkami lub z innych powodów szczególnie niebezpiecznych) i wykupić w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiedne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,
  • sprawdzić u polskich służb epidemiologicznych lub na stronie http://www.healthmap.org/ aktualne informacje o zagrożeniach chorobowych w Meksyku; warto też odwiedzić najbliższą stację Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), gdzie lekarz bezpłatnie wyda międzynarodową książeczkę szczepień. 
  • sprawdzić stan ewentualnego zagrożenia huraganami i tornadami,
  • zaopatrzyć się w adresy i numery telefonów najbliższych polskich konsulatów honorowych oraz urzędów konsularnych, w Meksyku i/lub krajach sąsiednich,
  • zaopatrzyc się w adresy i numery telefonów osób, które należy zawiadomić w Polsce w razie nieszczęśliwego wypadku (dane te należy ołówkiem wpisać w odpowiednim miejscu do paszportu)
  • wykonać i zabrać fotokopie paszportu, biletu i dowodu osobistego oraz 2 aktualne zdjęcia paszportowe - na wypadek zgubienia lub kradzieży dokumentów.

  UWAGA: Przy przelocie do i z Meksyku przez terytorium USA, konieczne jest posiadanie wizy USA. Aby otrzymać nową wizę USA w Meksyku, potrzeba do trzech tygodni.

   

  Po przyjeździe do Meksyku:

   

  • zachować do czasu wyjazdu Formularz Migracyjny (FM para Turistas), który otrzymuje się przy wjeździe do Meksyku,
  • sprawdzić ważność pieczątki którą urzędnik wlepia w paszport przy wjeździe, w przypadku planowania pobytu w Mekyku poza wskazaną w pieczątce datę, udać się do centrali Instytutu Migracji (INM) w mieście Meksyk lub lokalnego agenta INM w celu wbicia nowej pieczątki i przedłużenia legalności pobytu. Obywatele Polski mogą przebywąć bezwizowo w Meksyku do 180 dni w celach turystycznych, mimo to data w w/w pieczątce jest istotna.
  • korzystać z hoteli i hosteli cieszących się dobrą opinią,
  • trzymać fotokopie dokumentów osobno od dokumentów i pieniędzy,
  • w razie podróży publicznymi środkami transportu lub udziału w imprezach masowych, umieścić dokumenty i pieniądze na klatce piersiowej pod ubraniem,
  • nienocować w namiotach i samochodach poza miejscami wyznaczonymi i chronionymi,
  • oddawać cenne przedmioty, bilety, paszporty do depozytu w hotelu,
  • posiadać kilka rodzajów środków płatniczych (gotówka, czeki podróżne, karty kredytowe itp.) i przechować je w różnych miejscach,
  • niekorzystać z autostopu oraz z usług osób nieznajomych, szczególnie w kwestiach zakwaterowania,
  • unikać przebywania w nieznanych, odludnych miejscach po zmroku,
  • w miarę możliwości odbywać podróży w większej grupie osób,
  • unikać odbywania podróży w porze nocnej, szczególnie bocznymi drogami, oraz niezatrzymywać się poza miejscami wyznaczonymi i chronionymi,
  • unikać  wypraw w tereny nieznane lub niebezpieczne,
  • podczas wypraw uwzględniać  warunki klimatycznych oraz własne możliwości kondycyjne i zdrowotne,
  • unikać ekstrawaganckiego i prowokującego ubioru oraz zachowania,
  • spożywać  wyłącznie sprawdzonych produktów i przestrzegać  zasad higieny, staranne mycie rąk,
  • pić jedynie wodę przegotowaną lub butelkowaną, niedodawać kostek lodu do napojów 
  • nie stawiać oporu w razie bycia celem napadu z użyciem broni,
  • w razie aresztowania lub zatrzymania domagać się kontaktu z polskim konsulatem w mieście Meksyk lub konsulatem honorowym,
  • zajrzeć do biur renomowanych agencji turystycznych w danym państwie, w których można nabyć broszury czy informatory zawierające praktyczne wiadomości lokalne, często nieuwzględniane w ogólnych przewodnikach
  • w przypadku zachorowania na żołtą gorączkę (dengue) w wyniku ukąszenia komara, nie brać aspiryny itp. leków oraz skontaktować się z lekarzem.
  • Informacje na temat chorób można uzyskać pod numerem telefonu 018000044800 (24h, w języku hiszpańskim),
  • Polacy którzy planują dłuższy pobyt lub pobyt w celach pracy czy nauki, powinni w INM uzyskać książeczkę FM3. Wskazane jest uzyskać meldunek, poprzez wpis w FM2, jednak rejestracja meldunku nie jest obowiązkowa przy pobytach w Meksyku do 6 miesięcy.

  Na terenie Meksyku działają lub powinny działać całodobowo telefony alarmowe 066 i 911.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych szczególnie przestrzega przed posiadaniem i przewożeniem narkotyków. Grozi za to kara wieloletniego więzienia.

   

  W związku z powtarzającymi się sygnałami o naruszaniu przez polskich obywateli prawa o zatrudnieniu obowiązującego w państwie pobytu oraz o dokonywanych nielegalnych naborach do pracy za granicą, MSZ przypomina, że podstawowym warunkiem legalnego podjęcia pracy jest posiadanie wydanego przez właściwe władze państwa pobytu zezwolenia na zatrudnienie. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie takiego zezwolenia jest wiza z prawem do pracy, wstawiana do paszportów obywateli RP jeszcze przed ich wyjazdem z Polski przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne tych państw. Obywatele polscy zamierzający podjąć pracę zagranicą powinni przed wyjazdem z kraju sprawdzać wiarygodność rekrutujących ich pośredników oraz żądać potwierdzenia legalności zatrudnienia. Ministerstwo ostrzega, że w cudzoziemców naruszających prawo państwa pobytu wymierzane są kary przewidziane w miejscowym ustawodawstwie, a po ich odbyciu cudzoziemcy są wydalani i otrzymują niekiedy wieloletnie zakazy wjazdu.

   

  Departament Konsularny i Polonii MSZ przypomina, iż w wielu trudnych sytuacjach może obywatelom RP udzielić skutecznej pomocy konsul polski, jednak podjęcie przez konsula interwencji możliwe jest dopiero po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu; należy także pamiętać, że wykonuje on swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały obywateli polskich inaczej niż traktują obywateli własnych. Na jaką pomoc ze strony konsula może liczyć polski turysta? W razie utraty paszportu lub innych dokumentów (zgubienie, kradzież) konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.

   

  W przypadku utraty pieniędzy konsul może:

   

  • pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
  • w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
  • w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do Polski, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu.

  Należy pamiętać, że pośredniczenie polskiej placówki w przekazywaniu pieniędzy ogranicza się do wyjątkowych sytuacji - w zdecydowanej większości krajów istnieje możliwość szybkiego transferu pieniędzy z Polski drogą bankową lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji (np. Western Union), uregulowania należności za świadczenia przelewem, opłacenia na odległość biletu powrotnego. Przed wyjazdem z Polski warto zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej utraty pieniędzy podczas podróży i uzyskać stosowne informacje. Wiele banków czy biur podróży oferuje pomoc w takich sytuacjach. Ktoś z bliskich może np. w razie potrzeby wykupić w kraju bilet lotniczy na powrót, który dzięki systemowi PTA będzie można odebrać w miejscu pobytu jeszcze tego samego dnia. W razie zatrzymania lub aresztowania turysta ma prawo prosić o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa. 

   

  W przypadku aresztowania obywatela polskiego konsul może:

   

  • powiadomić rodzinę o aresztowaniu,
  • wystąpić do władz miejscowych w celu uzyskania informacji o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia,
  • dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi jednak dokonać sam zatrzymany),
  • odwiedzić go w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt.

  W razie śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia bliskich w Polsce.

   

  Jakich działań konsul nie może podjąć?

   

  • prowadzić spraw obywatela polskiego w charakterze adwokata oraz angażować za niego prawników (może natomiast dostarczyć mu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego),
  • płacić za niego rachunków, grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych i adwokackich,
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • załatwiać zakwaterowania lub zgody na pracę.

  Ministerstwo podkreśla, że bezpieczeństwo, zdrowie i życie turystów zależą w największym stopniu od nich samych. Zawarte w poradniku "Polak za granicą" zalecenia mają jedynie pomóc w zachowaniu ostrożności oraz zapobiec wielu niepotrzebnym sytuacjom, których można uniknąć.

   

  Ministerstwo podkreśla, że bezpieczeństwo, zdrowie i życie turystów zależą w największym stopniu od nich samych. Zawarte w poradniku "Polak za granicą" zalecenia mają jedynie pomóc w zachowaniu ostrożności oraz zapobiec wielu niepotrzebnym sytuacjom, których można uniknąć.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: