close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Ambasada RP w Meksyku informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. w polskim porządku prawnym zaczął obowiązywać pakiet legislacyjny odnoszący się do nowych unijnych ram prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (pakiet RODO).

   

  Nowy system przetwarzania danych osobowych oparty jest na zasadach wynikających z art. 5 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych , tzn. zasadzie zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadzie ograniczenia celu, zasadzie niezbędności, zasadzie prawidłowości, zasadzie ograniczonego czasu przechowywania, zasadzie integralności i poufności oraz zasadzie rozliczalności.

   

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c-e rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w przypadkach gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

   

  Powyższe oznacza, że każdorazowa zgoda interesanta przed dokonaniem określonej czynności konsularnej nie jest wymagana, pod warunkiem umożliwienia interesantom zapoznania się z zasadami przetwarzania ich danych osobowych.

   

  Przetwarzanie danych w rejestrach i pozyskiwane ich w toku realizacji czynności nie wymaga więc zgody osoby, której dane dotyczą, jak również zgody osób trzecich, których dane są przekazywane organowi. Ponadto, zgodnie z art. 14 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, ilekroć pozyskiwanie lub ujawnianie danych jest wyraźnie uregulowane prawem a do dokonania danej czynności konieczne jest zebranie danych o osobie z innych źródeł niż od interesanta, którego dane dotyczą, nie zachodzi również potrzeba realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w tym przepisie.

   

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
   i placówkach zagranicznych.

   

  Dane kontaktowe IOD:

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

        adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

   

  1. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.  
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
  3. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.
  4. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  5. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: