close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZY I POBYT W MEKSYKU

 •  

  Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich przy pobytach nieprzekraczających 180 dni w celach turystycznych lub odwiedzin. Osoby udające się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności handlowej, nauki etc. są zobowiązane posiadać odpowiedniej kategorii wizę, odpowiadającą charakterowi ich pobytu w tym kraju. Podjęcie tych czynności bez odpowiedniej wizy oraz dokumentu FM2 może być podstawą do usunięcia obcokrajowca z Meksyku. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych procedur i wymagań wizowych należy uzyskać w Ambasadzie Meksyku w Warszawie:  

  www.sre.gob.mx/polonia  

   

  Przy wjeździe do Meksyku należy posiadać ważny paszport, termin ważności 6 miesięcy przy wjazdach turystycznych lub zgodnie z ważnością wizy.

  Należy pamiętać, że wypełniona deklaracja wjazdowa (FM - Formulario Migratorio - patrz: Meksykański formularz migracyjny) musi być opieczętowana przez urzędnika migracyjnego w momencie przekraczania granicy - w przypadku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko meksykańskie (a nie docelowe); natomiast przy przekraczaniu lądowej granicy północnej z USA należy zwrócić się do jednego z konsulatów Meksyku przy granicy.   Należy również dopilnować, aby urzędnik migracyjny wstawił pieczęć przekroczenia granicy w paszporcie. Brak tych pieczątek może być przyczyną kłopotów. Urzędnicy na granicy często wstawiają pieczątki z ważnością pobytu krótszą niż przepisowe 180 dni (przyjazdy dla celów turytycznych), wówczas należy przed upływem wbitej daty przedłużyć legalność pobytu w najbliższym oddziale INM (Instituto Nacional de Migración).

  Cudzoziemcy przyjeżdżający na pobyty do pół roku nie mają obowiązku meldunkowego.

   

  UWAGA: Przy przelocie do i z Meksyku przez terytorium USA, konieczne jest posiadanie wizy USA. Wjazd do strefy przygranicznej z USA z biletem w jedną stronę i bez wizy amerykańskiej może być podstawą do zatrzymania w stacji migracyjnej, a następnie deportacji z Meksyku.

   

  Przy przekraczaniu granicy Meksyku drogą lądową pobierana jest opłata turystyczna w wysokości 25 USD (w przypadku podróży samolotem jest wliczona w cenę biletu).

   

  W Meksyku nie ma przepisów określających wysokość kwoty wymaganej na dzień pobytu, jeśli jednak wjeżdżający określa cel pobytu jako turystyczny, władze mogą zażądać okazania środków niezbędnych do podróżowania przez deklarowany okres. Jeśli chodzi o turystów indywidualnych, umownie przyjmuje się kwotę 100 USD na dzień pobytu.

   

  Cudzoziemcy przyjeżdżający na pobyty do pół roku nie mają obowiązku meldunkowego.

   

  Ambasada RP w Meksyku nie pośredniczy w procedurach uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy lub stały na terenie Meksyku. Zezwolenia na pobyt czasowy lub stały udzielane są przez Narodowy Instytut Migracji -INM: http://www.inm.gob.mx/ (strona posiada wersję angielskojęzyczną)

   

  I. Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Meksyku dla obcokrajowców podejmujących naukę (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie, stypendyści itp.)

  wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz wniosku migracyjnego (dostępny w hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej) http://www.inm.gob.mx/

  w przypadku osób nieletnich, wypełniony formularz wniosku migracyjnego powinni podpisać opiekunowie prawni,

  oryginał oraz kopie wszystkich stron paszportu,

  zaświadczenie wydane przez uczelnię, potwierdzające fakt przyjęcia obcokrajowca na studnia i zawierające informacje dot. kierunku i roku studiów oraz okresu ich trwania,

  pismo sporządzone w języku hiszpańskim podpisane przez obcokrajowca, zawierające informacje dot. roku, kierunku studiów oraz uczelni, na której zamierza podjąć naukę,

  potwierdzenie posiadania przez wnioskodawcę środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terenie Meksyku

   

  Przypominamy, iż dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy lub stały na terenie Meksyku, wydane przez uczelnie polskie (np. świadectwa, dyplomy, itp.) powinny zostać w Polsce poświadczone przez odpowiedniego kuratora oświaty a następnie uzyskać APOSTILLA, czyli legalizację w polskim MSZ, Al. Szucha 25 Warszawa.

   

  Przypominamy też, że o zezwolenie na pobyt czasowy w celu podjęcia nauki można wystąpić w kraju, w Konsulacie Meksyku w Warszawie.

   

  Dane osobowe, figurujące w ww. dokumentach (dot. także odpisów aktów stanu cywilnego) powinny być zgodne z danymi zawartymi w dokumencie paszportowym.

   

  II. Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla obcokrajowców, których przyjazd i pobyt na terenie Meksyku związany był z turystyką:

  wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz wniosku migracyjnego (dostępny w hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej) http://www.inm.gob.mx/

  w przypadku osób nieletnich wypełniony formularz wniosku migracyjnego powinni podpisać prawni opiekunowie,

  przedstawić oryginał (do wglądu) oraz kopie wszystkich stron paszportu,

  przedstawić wniosek sporządzony w języku hiszpańskim, własnoręcznie podpisany przez zainteresowanego, skierowany do Narodowego Instytutu Migracji, zawierający informację nt. charakteru, miejsca i czasu pobytu na terenie Meksyku,

  oświadczenie, sporządzone i własnoręcznie podpisane przez osobę, która ponosić będzie finansową odpowiedzialność za pokrycie kosztów pobytu i wyjazdu obcokrajowca z Meksyku,

  potwierdzenie posiadania przez wnioskodawcę środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terenie Meksyku

   

  III. Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Meksyku dla obcokrajowców podejmujących pracę (dot. wszelkiego typu działalności zarobkowej).

  wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz wniosku migracyjnego (dostępny w hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej) http://www.inm.gob.mx/

  oryginał oraz kopie wszystkich stron paszportu,

  pismo pracodawcy, zawierające informacje dot. stanowiska i charakteru pracy, jaką wykonywać będzie obcokrajowiec, wysokości wynagrodzenia, miejsca jej wykonywania oraz przybliżonego czasu trwania okresu zatrudnienia na terenie Meksyku,

  w przypadku kiedy obcokrajowiec zatrudniony będzie w prywatnym podmiocie gospodarczym, do wniosku załączyć należy oryginał (do wglądu) oraz kopie dokumentów, stwierdzających status prawny przedsiębiorstwa (wypis z rejestru firm, akt notarialny, ostatnie zeznanie podatkowe itp.)

   

  IV. Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Meksyku dla obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą (dot. inwestorów, przedstawicieli podmiotów gospodarczych zarejestrowanych poza granicami Meksyku, osób prowadzących działalność handlową w obrocie międzynarodowym).

  Uwaga: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obcokrajowcy prowadzący działalność gospodarczą mogą przebywać na terenie Meksyku do 180 dni bez konieczności posiadania wizy.

  Jeżeli planowany pobyt w Meksyku przekracza 180 dni należy uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.

   

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej typu realizacja i nadzór inwestycji bezpośrednich na terenie Meksyku, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, należy spełnić następujące warunki:

  wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz wniosku migracyjnego (dostępny w hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej) http://www.inm.gob.mx/

  oryginał (do wglądu) oraz kopie wszystkich stron ważnego paszportu,

  przedstawić sporządzone w języku hiszpańskim pismo od firmy bądź instytucji, będącej partnerem gospodarczym na terenie Meksyku, w którym wskazany będzie cel, czas i miejsce pobytu obcokrajowca oraz zawierać będzie informację o źródłach jego utrzymania,

  w przypadku, kiedy obcokrajowiec współpracować będzie z prywatnym podmiotem gospodarczym do wniosku załączyć należy oryginał (do wglądu) oraz kopie dokumentów, stwierdzających status prawny przedsiębiorstwa (wypis z rejestru firm, akt notarialny, ostatnie zeznanie podatkowe itp.)

  przedstawić zaświadczenie, wydane przez meksykański Narodowy Rejestr Inwestorów lub dokument, sporządzony w języku hiszpańskim, potwierdzający fakt, iż wartość inwestycji przekracza kwotę 26 tys. minimalnych, dziennych stawek wynagrodzenia, obowiązującą aktualnie dla Okręgu Federalnego (DF)

   

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze przedstawiciela handlowego, celem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy należy spełnić następujące warunki:

  wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz wniosku migracyjnego (dostępny w hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej) http://www.inm.gob.mx/

  dostarczyć oryginał (do wglądu) oraz kopie wszystkich stron ważnego paszportu,

  przedstawić zaświadczenie (dopuszczalna jest także kopia umowy między zagranicznym a meksykańskim podmiotem gospodarczym), sporządzone w języku hiszpańskim, wydane przez podmiot gospodarczy, którego przedstawicielem będzie obcokrajowiec, ubiegający się o udzielnie zezwolenia (zarówno zaświadczenie jak i umowa powinny zawierać informację o miejscu lub miejscach prowadzenia działalności handlowej na terenie Meksyku),

  udokumentować fakt posiadania środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terenie Meksyku (równowartość 500 minimalnych dziennych stawek wynagrodzenia, obowiązujących aktualnie dla Okręgu Federalnego (DF),

  w przypadku kiedy obcokrajowiec zatrudniony będzie w prywatnym podmiocie gospodarczym, do wniosku załączyć należy oryginał (do wglądu) oraz kopie dokumentów, stwierdzających status prawny przedsiębiorstwa (wypis z rejestru firm, akt notarialny, ostatnie zeznanie podatkowe itp.

   

  V. Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin obcokrajowców, posiadających statut rezydenta na terenie Meksyku         

  wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz wniosku migracyjnego (dostępny w hiszpańskiej i angielskiej wersji językowej) http://www.inm.gob.mx/

  oryginał (do wglądu) oraz kopie wszystkich stron ważnego paszportu,

  pisemny wniosek rezydenta, skierowany do Narodowego Instytutu Migracji o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny.

  przetłumaczony na język hiszpański i zalegalizowany (apostille) odpis aktu urodzenia lub ślubu, potwierdzający fakt pokrewieństwa lub pozostawanie w związku małżeńskim między rezydentem a osobą ubiegającą się o uzyskanie pozwolenia,

  kopia zezwolenia na pobyt na terenie Meksyku obcokrajowca -rezydenta (tzw. FM3 lub FM2),

  udokumentowany fakt posiadania przez obcokrajowca - rezydenta środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu członka rodziny na terenie Meksyku.

   

  Na pobyt w Meksyku warto zaopatrzyć się w:

  - płyn lub inny środek przeciwko komarom,

  - mocny filtr przeciwsłoneczny, krem przeciw oparzeniom,

  - ładowarki do wszystkich wymagających ładowania urządzeń,

  - zamykane kieszenie, ewentualnie kieszenie wewnętrzne lub torebki na szyję, w których bezpiecznie można przewozić pieniądze i dokumenty,

  - dolary jako dewizy, karty np. VISA, MC jako rezerwa

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: